Görevlerimiz

HİZMET SORUMLULUK ALANI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Liman İdari Sahasındaki her türlü gemi ve deniz araçlarının, gemi adamlarının, liman işletme tesislerinin, tersanelerin, tamir, bakım-onarım ve çekek yerlerinin, marinaların, balıkçı barınaklarının seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin olarak Başkanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları ana hatlarıyla;
 • Bakanlığın ana politikası, strateji ve hedefleri ile mevzuatlar ve uluslararası normlar doğrultusunda, Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde yürütülen deniz ve denizcilik ile ilgili tüm faaliyetlerin ulusal ve uluslararası standartlara, mevzuatlara, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi,
 •  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Türk Bayraklı gemilerin sicil kayıtlarını tutmak.
 • 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun kapsamında gerekli izinlerin verilmesi,
 • 618 sayılı “Limanlar Kanunu” ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan “Limanlar Yönetmeliği” kapsamında, idari sahası dâhilinde seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik her türlü tedbirin alınması ve gerekli düzenlemenin yapılması,
 • Liman idari sınırları içerisinde, 4922 sayılı “Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun” ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince, her türlü ölçüm, muayene, teknik denetimlerinin yapılması veya yaptırılması ve gerekli belge ve sertifikaların düzenlenmesi,
 • Liman idari sınırları içerisinde, 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi, kontrol, denetim ve kirlenmesi durumunda müdahale ve koordinasyonun sağlanması,
 • Türk Bayraklı gemiler için Bayrak Devleti, Yabancı Bayraklı gemiler için Liman Devleti denetimlerinin yapılması,
 • İdari sınırları içerisinde kılavuzluk ve römorkaj hizmeti veren yetkili kuruluşların kontrol ve denetlenmesi,
 • İdari sınırları içerisinde meydana gelen deniz kazalarının teknik yönden ön incelemesini yaparak Deniz Kazası İnceleme Komisyonu’na (DEKİK) raporlama yapılması,
 • İdari sahası içerisinde tüm gemi ve deniz araçlarının takibi ile demirleme ve yanaşma izinleri (Ordino) ve Liman Çıkış Belgesi (LÇB) düzenlenmesi,
 • Kıyılarımızın korunması ve kıyı yapılaşmalarının kontrol ve denetimi
 • “Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği” kapsamında Liman Tesislerinin yıllık ve 5 yıllık denetimlerinin yapılarak sertifikalandırılması ve bu kapsamdaki rutin kontrollerin yapılması,
 • İdari sahasında bulunan Balıkçı Barınaklarının denetimleri,
 • Gemi Adamlarının eğitimi, belgelendirilmesi, sınavları ve kütükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Liman idari sınırları içerisinde yapılacak kıyı ve deniz yapılarına yönelik taleplerin seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından incelenmesi ve Bakanlığa görüş bildirilmesi görevlerini yapmak.